Century Farm Families

Paul Raymond & Bonnie Jean Neitzert Farm

Sedalia    1905  Owners:                 Teri Schilb

               

Matthew & Kayla Vickrey Farm

La Monte  1911 Owners:              Matt & Kayla Vickrey

                                               

Rudy & Lillian Rehmer Farm

Smithton  1919 Owners:               Joe Rehmer

                                               

Karis & Mary Ann Thomas Farm

Sedalia    1919 Owners:                 Karis & Mary Ann Thomas

Interact with the Central Missouri Ag Club!

Facebook icon Youtube Icon